CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi, NANO Logistics Software Solution, cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và tôn trọng quyền riêng tư. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng phần mềm của chúng tôi.

Thông tin Thu thập và Sử dụng
Khi bạn sử dụng phần mềm của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân nhất định, bao gồm tên, địa chỉ email, thông tin đăng nhập, và thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ, cải thiện sản phẩm và tương tác với bạn.
Bảo Mật Dữ liệu
Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát dữ liệu, và sử dụng không đúng mục đích. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
Chia sẻ Thông tin với Bên thứ Ba
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba chỉ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ và tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.
Cập Nhật và Quyền Lựa Chọn
Bạn có thể cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập vào tài khoản của mình hoặc liên hệ với chúng tôi. Bạn cũng có quyền lựa chọn không nhận các thông báo từ chúng tôi bằng cách điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng của chúng tôi.
Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật
Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để bạn luôn cập nhật về cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn. Chúng tôi khuyến khích mọi người dùng đọc kỹ và hiểu rõ các chính sách bảo mật thông tin và điều khoản sử dụng phần mềm trước khi tiếp tục sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
Liên Hệ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: info@nanologsoftware.com.